Kend evangeliet ret

Jeg er forbavset over nogle af de ting, som er blevet sagt og skrevet i de seneste år om evangeliet. Jeg frygter at der i mange kredse er et andet budskab, som erstatter de gode nyheder om frelsen. Jeg taler ikke om de angreb på evangeliet, der kommer fra liberale eller teologien fra sekter, men et forvredet budskab, der er spiret op midt iblandt konservativ evangelikalisme.

Jeg har en træningsfilm, der nu bliver brugt internationalt til at træne kristne i, hvad der bør og ikke bør siges, når man leder nogen til Kristus. En respekteret konservativ organisation har produceret filmen. Men ærligt talt, den forkvaklede opfattelse af evangeliet den giver, er rystende.

I den halve time lange film, bliver opstandelsen ikke nævnt èn eneste gang. Den taler om tilgivelse uden at definere synd, og den taler om at stole på Kristus uden at beskrive tro. Utroligt nok, rådgiver filmen troende til aldrig at tale til en ikke-kristen om Kristus som Herre i livet, at underordne sig Ham, og om overgivelse af viljen, aflæggelse af synd, og at adlyde Gud. Disse sandheder har, ifølge filmen, ingen plads i evangeliets budskab, men bør gemmes til senere, efter at en person bliver kristen.

Den opfattelse der udtrykkes i filmen, afspejler det synspunkt, der hastigt vinder udbredelse inden for evangelikalisme. En håndfuld af åbenhjertige og anerkendte lærere støtter det. Til deres fordel, er de fleste af disse mænd motiveret af en passion for at holde evangeliet om Guds nåde upåvirket af menneskelige gerninger. Deres ønske, er jeg sikker på, er at gøre den bibelske sandhed klart, at frelse på ingen måde kan være fortjent eller kan opnås ved menneskers indsats. Deres tilgang har været at fjerne alt fra evangeliets budskab, der lyder som retfærdighed ved gerninger, og kun at tale om at tro de objektive data. De har slettet de bibelske ord omvendelse, lydighed og overgivelse fra det evangelikalske ordforråd.

Sådan undervisning har mistet noget meget vigtigt. Troen er blevet til blot en intellektuel øvelse. I stedet for at kalde mænd og kvinder til at overgive sig til Kristus, beder moderne evangelikalisme dem kun om at acceptere nogle grundlæggende fakta om Ham. En person kan tro uden at adlyde. En sådan tro er berøvet enhver moralsk betydning, og retfærdighed bliver valgfrit.

Selv den måde, man inviterer folk til Kristus på, afslører dette skift. “Tag en beslutning for Kristus,” siger man. Hvornår har du sidst hørt et evangelisk budskab, der har opfordret syndere til at omvende sig og følge Kristus? Er det ikke det sprog, Jesus selv anvendte (Matthæus 4:17; Markus 8:34)?

Det var de spørgsmål, der fik mig til at skrive bogen “The Gospel According to Jesus”. Jeg ønskede at studere det budskab, som Jesus prædikede for vantro. Hvordan kunne noget emne være vigtigere? Evangeliet vi repræsenterer har evige konsekvenser. Hvis det er det sande evangelie, kan det lede mænd og kvinder til det evige kongerige. Hvis det er et ændret budskab, kan det give ufrelste mennesker falske forhåbninger, og sende dem til evig fordømmelse. Dette er ikke en bagatel for teologer at spekulere over. Det er en sag, som hver lægmand må forstå og få ret fat i.

Her er nogle spørgsmål der bør besvares bibelsk:

Modtager vi Jesus som Herre og frelser, eller kun som frelser? Nogen siger, at en person der afviser at adlyde Kristus, stadig kan modtage Ham som frelser. De underviser, at det evige livs gave er tilgængeligt ved tro, selv for en der afviser de moralske og åndelige krav fra Kristus. De bebrejder andre for at lære “Herredømme-frelse”, og antyder dermed, at det skulle være noget nyt, at overgivelse og underlæggelse er karakteristisk for frelsende tro.

Indtil for relativt nylig ville ingen have vovet at foreslå, at en person kan blive frelst, hvis han stædigt nægter at bøje sig for Kristus autoritet. Næsten alle de vigtigste bibelske passager, der kalder til frelsende tro, refererer til Jesus som Herre (Se Apostlenes Gerninger 2:21,36; Romerbrevet 10:9-10).

Er omvendelse fra synd afgørende for frelsen? Nogle siger, at aflæggelse af synd, er en menneskelig gerning, og kan derfor ikke være en del af frelsen. For at imødekomme det bibelske kald til omvendelse, omdefinerer de omvendelse til intet andet, end en ændring af sin opfattelse af hvem Jesus er.

Bibelsk omvendelse er en total venden sig bort fra synd og selviskhed, og til Gud (Se Første Thessalonikerbrev 1:9). Det er ikke mere et resultat af menneskelig indsats end troen selv. Det er heller ikke på nogen måde en før-frelse forberedelse, som kræves for at forberede en synder til frelse. Ægte omvendelse er uadskillelig fra frelsende tro og ligesom tro, er det noget Gud udvirker i et menneskehjerte. Det er reaktionen som Gud uundgåeligt skaber i hjertet på den Han giver frelse.

Hvad er frelsende tro? Nogen siger, at frelsende tro bare er at tro på visse fakta. Èn populær bibellærer siger, at frelsende tro ikke er andet end fast tillid til det Guddommelige tilbud om evigt liv.

Men bibelsk set, er tro som objekt ikke det Guddommelige tilbud. Det er personen Jesus Kristus. Troen på Ham er det der frelser, ikke blot at tro på Hans løfter eller tro på fakta om Ham. Frelsende tro er meget mere end blot at acceptere fakta. Selv dæmoner har den form for tro (Jakobsbrevet 2:19).

At tro på Jesus, betyder at modtage Ham for alt hvad Han er (Johannes 1:12). Det betyder både at bekende Ham som frelser og som Herre. Faktisk bruger Skriften ofte ordet lydighed som synonym for tro (Se Johannes 3:36, Apostlenes Gerninger 6:7, Hebræerbrevet 5:9).

Hvad er en discipel? I det sidste hundrede års tid, er det blevet populært at tale om discipelskab som et højere niveau af kristen erfaring. I den nye terminologi bliver en person troende ved frelsen, og discipel senere hen, når han går videre fra tro til lydighed.

Et sådant synspunkt forviser bekvemt de vanskelige krav fra Jesus til en efter-frelse oplevelse. Det indebærer, at da Han opfordrede skarerne til at fornægte sig selv, tage sit kors op og følge ham (Markus 8:34), til at give afkald på alt (Lukas 14:33), og til at forlade far og mor (Matthæus 19:29), bad Han simpelthen kun troende om at klatre op til det andet niveau og blive disciple.

Men hvordan hænger det sammen med Jesus egne ord, “Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere” (Matthæus 9:13)? Hjertet af Hans tjeneste var evangelisme, og disse vanskelige krav er evangelistiske kald.

Enhver troende er en discipel og vice versa. En nøje læsning af Apostlenes Gerninger viser, at ordet discipel er blevet et synonym for kristen, allerede fra kirkens tidligste tider (Se Apostlenes Gerninger 6:1-2,7 11:26 14:20,22 15:10).

Hvad er beviserne for frelsen? I deres iver for at fjerne gode gerninger som et krav for frelse, har nogle gået til det yderste for at hævde, at gode gerninger ikke engang er et gyldigt bevis for frelse. De lærer, at en person kan være virkelig frelst, uden at fremvise frugten af frelsen – et forandret liv.

Nogle få har ovenikøbet taget den absurde position, at en person, der er født på ny, ultimativt kan vende sig væk fra Kristus i vantro, fornægte Gud og blive ateist – Og stadig have løfte om evigt liv. Der var en forfatter der opfandt en term for sådanne mennesker: “ikketroende troende”!

Skriften er klar om, at en frelst person aldrig kan fortabes. Det er lige så klart, at en ægte kristen aldrig vil falde ud af troen og blive totalt vantro. Den form for frafald beviser blot, at personen aldrig var virkeligt frelst (Første Johannesbrev 2:19).

Ydermere, hvis en person er ægte frelst, vil hans liv forandres til det bedre (Andet Korintherbrev 5:17). Han er frelst “til gode gerninger” (Eferserbrevet 2:10), og der er ikke nogen måde han kan undgå at frembringe i det mindste nogle af de frugter, som karakteriserer de genløste (Se Matthæus 7:17). Hans begær er forandret. Han begynder at hade synd og elske retfærdighed. Han vil ikke være fejlfri og helt uden synd, men mønstret i hans liv vil være at synden er faldende mens retfærdigheden er stigende.

Du behøver at fæstne disse kritiske spørgsmål i dit eget hjerte. Studer det evangelie som Skriften præsenterer. Lyt kritisk til hver prædikant der taler. Mål alt med Guds ord. Over alt andet, vær sikker på, at det evangelie du deler med ikke troende er det sande evangelie om Kristus.

John MacArthur giver en uddybning af dette emne her: Herredømmefrelse

(Denne artikel har jeg ikke selv skrevet, men har oversat den fra engelsk. Oprindeligt skrevet af: John MacArthur Grace to You)